Algemene aannemingsvoorwaarden

Het overmaken van een opdracht betekent het integraal aanvaarden van deze algemene voorwaarden. De aanbesteder ver­klaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Het toezenden van een prijsofferte geschiedt zonder uitvoeringsverbintenis. Indien slechts een gedeelte van de in onze offerte voorziene werken wordt besteld, behouden wij ons het recht voor deze bestelling niet te aanvaarden, ofwel onze prijzen te herzien. Boven de vaste aannemingsprijs dienen de meerwerken betaald te worden op basis van de staat van verrekenprijzen.

AANVANGSDATUM EN UITVOERINGSTERMIJN

Aanvangsdatum en uitvoeringstermijn zijn overeen te komen bij de ondertekening van het uitvoeringscontract. Ingeval een uitvoeringstermijn voorzien is, zal deze uitdrukkelijk vermeld worden in de opdracht. Alle bedingen betreffende de termijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. Gevallen van overmacht zoals oorlog, stakingen, vorst, noodweer, ongeval, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen enz. heffen de overeengekomen termijn van ambtswege op. Bovendien zal telkens als de werken moeten stilgelegd worden (overmacht, vertraging van andere aannemers op de werf, enz.) de termijn verlengd worden met 8 dagen méér dan de duur van de vastgestelde onderbreking. Een vertraging op de voorziene uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.

De aanbesteder dient er zorg voor te dragen dat de aannemer tijdig kan beschikken over de vergunningen die voor de opzet van het werk, zoals uit deze offerte blijkt, vereist zijn. De aannemer dient tijdig te kunnen beschikken over het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd. Wordt niet tijdig aan deze verplichting voldaan, dan zal de bouwtijd verlengd worden en zal de aanbesteder een vergoeding voor stagnatieschade verschuldigd zijn. Indien de aanbesteder verschillende aannemers tegelijkertijd op dezelfde bouwplaats werken laat uitvoeren, dient hij in te staan voor de coördinatie van de werken. De aannemer staat niet in voor moeilijkheden bij de uitvoering die voortkomen uit de slechte staat van de bouwplaats of van belendingen.

Bij ondeugdelijke of te late uitvoering van het werk te wijten aan gebreken in door de aanbesteder of architect verstrekte plans, tekeningen, berekeningen of uitvoeringsvoorschriften, ofwel aan gebreken of ongeschiktheid van door de aanbesteder geleverde of voorgeschreven materialen, komen de schadelijke gevolgen ervan voor rekening van de aanbesteder.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van een opdracht of levering van goederen te wijten aan overmacht, toeval, onoverkomelijke dwaling of vreemde oorzaak. Eventuele schade veroorzaakt ten gevolge van omstandigheden buiten onze goede wil (regen, vorst, onweer, storm, ... ) kan ons niet ten laste worden gelegd, tenzij ABR-polis behouden blijft. Onze aansprakelijkheid is enkel aan de orde in geval van een daad die wetens en willens en met het opzet schade te berokkenen werd gesteld.

KLACHTEN

Alle klachten betreffende de geleverde goederen en verrichte werkzaamheden moeten om geldig te zijn per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden binnen de 8 dagen na de inontvangstname der goederen of werken, om in aanmerking te kunnen genomen worden.

BETALING

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen zonder korting betaalbaar één maand na factuurdatum op de zetel van onze vennootschap, en dit zonder voorafgaande aanmaning. Eventuele disconto-, of andere kosten zijn ten laste van de koper of aanbesteder.

De betalingen kunnen alleen geldig geschieden op onze banken of tegen behoorlijk ondertekend kwijtschrift. Van dit recht wordt geen afstand gedaan wanneer op de koper wissels getrokken worden. Wissels zijn te domiciliëren op ons adres. Alle onkosten van zegels, inning en gebeurlijke disconto zijn ten laste van de betrokkene.

Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege op de verschuldigde bedragen conventionele interesten van 12% per jaar verschuldigd. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Eventuele klachten schorsen niet de betaling van de factuur. De aanbesteder kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.

Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% ten titel van schadevergoeding met een minimum van € 50,00 dit onafgezien andere eventuele innings- en gerechtskosten
Indien de opdrachtgever verzuimt op de vastgestelde vervaldag te betalen, dan hebben wij het recht de verdere uitvoering van het contract te schorsen, ofwel het contract, zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden voor wat betreft de nog uit te voeren werken en/of leveringen, zelfs indien hierin opeenvolgende werken en/of leveringen zijn voorzien. Hetgeen tevens mogelijk is bij aanwijzingen van insolvabiliteit, zoals dagvaarding, beslagen of weigering tot tussenkomst door een kredietverzekeraar. Bij wanbetaling worden alle voorgaande en nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar alvorens tot aflevering of verdere aflevering van goederen en uitvoeren van werkzaamheden zal overgegaan worden. In deze gevallen behouden wij het recht op bijkomende schadevergoeding.

Alle geschillen, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit de algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegd­heid van de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

Bijkomende voorwaarden (o.a. in geval van enkel koop van materialen):

De koper verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Zowel de bovenstaande als de supplementaire voorwaarden zijn, door de bestelling, onherroepelijk aanvaard en van toepassing bij de koop van materialen.

Onze verkopen worden aanzien als gedaan te Lille. De koopwaren worden derhalve aanzien als aanvaard te Lille.

De goederen reizen steeds voor rekening en uitsluitend op risico van de koper, zelfs ingeval van franco verkoop. Derhalve kan in geen geval de verantwoordelijkheid voor diefstal, beschadiging e.d. tijdens het vervoer, zelfs met eigen transportmiddelen, ten laste gelegd worden van de verkoper, tenzij de fout van de verkoper bewezen is.

Bij het aangaan der bestelling verplicht de koper zich tot afname. Bij eventuele afzegging der bestelling blijft het de verkoper vrij de afname en volledige betaling der bestelling hetzij een schadevergoeding van 30% op de bestellingssom te eisen.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad IS de koper er niet toe gerechtigd ze te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid te gebruiken.

In geval van verborgen gebreken heeft de verkoper geen andere verplichting dan de herstelling of de gewone vervanging van het stuk dat met een gebrek behept IS. Alleen dit stuk zal hersteld en/of vervangen worden zelfs indien door zijn gebrek abnormale sleet of schade werd veroorzaakt. De verkoper heeft geen verantwoordelijkheid voor ongevallen aan personen of zaken veroorzaakt door gebreken aan de verkochte zaak. Verborgen gebreken geven nooit aanleiding tot ontbinding van de verkoop of tot enige schadevergoeding om welke reden dan ook. In geval van verborgen gebreken dienen de klachten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 3 dagen na vaststelling van de verborgen gebreken per aangetekend schrijven gemeld te worden.

Facturen welke minder bedragen dan € 25,00, zullen verhoogd worden met € 5,00 administratiekosten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info